Privacyverklaring

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Interjobs BV (hierna: ‘Interjobs BV) van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als u onze website bezoekt, informatie aanvraagt via onze website en/of zich bij ons aanmeldt, een dienst afneemt of telefonisch contact met ons opneemt, dan registreren wij persoonsgegevens van u. Deze privacyverklaring sterkt ertoe u te informeren over deze verwerking van uw persoonsgegevens.

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens Interjobs BV, gevestigd aan de Smidstraat 30, te (6744WT) Ederveen is aangewezen als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

Interjobs B.V. is daarom de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die binnen het toepassingsbereik van deze privacyverklaring vallen. Het kan zijn dat we een specifieke privacyverklaring hebben voor bepaalde producten en diensten. In dat geval geldt de specifieke privacyverklaring. Interjobs BV stelt als verwerkingsverantwoordelijke de doeleinden en de middelen voor de verwerkingen vast en is verantwoordelijk voor de naleving van de wettelijke eisen. Doelen van de verwerking van persoonsgegevens Interjobs BV verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Interjobs BV verwerkt alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens. De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens door Interjobs BV: – om contact met u te kunnen opnemen; – om u informatie te sturen; – voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, waaronder, doch niet beperkt tot, arbeidsovereenkomsten en overeenkomsten van opdracht; – voor het uitvoeren van de administratie. Verder gebruiken wij uw persoonlijke gegevens voor relatiebeheer en activiteiten om ons bestand van kandidaten, werknemers, leveranciers, klanten/opdrachtgevers en overige relaties van en betrokkenen bij Interjobs BV  te vergroten en om u te informeren over onze activiteiten. Hierbij trachten wij rekening te houden met uw voorkeuren.

Indien u geen prijs stelt op informatie van Interjobs BV, kunt u een e-mail onder vermelding van ‘blokkering’ sturen naar: privacy@interjobsholland.nl. Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens volgens de geldende privacywetgeving mag Interjobs BV alleen persoonsgegevens verwerken indien de verwerking berust op een wettelijke grondslagen. Interjobs BV hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens: – in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst; – om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere Beveiliging van persoonsgegevens Interjobs BV heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Interjobs BV heeft een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en met inachtneming daarvan fysieke, organisatorische en elektronische maatregelen getroffen. Uitwisseling van persoonsgegevens

  1. Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen Interjobs BV kan uw (persoons) gegevens uitwisselen binnen de diverse afdelingen binnen Interjobs BV. Interjobs BV ziet erop toe dat binnen haar afdelingen en ondernemingen de Europese normen van gegevensbescherming op persoonsgegevens worden toegepast. Interjobs BV kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer zij persoonsgegevens aan autoriteiten moet bezorgen, conform geldende wettelijke verplichtingen.
  2. Het doorgeven en ontvangen van gegevens buiten Interjobs BV. Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens kan met zich brengen dat wij persoonsgegevens delen met andere organisaties. Voor zover u hiervoor geen expliciete toestemming heeft verleend of hiervoor geen wettelijke verplichting bestaat, geschiedt deze uitwisseling van gegevens slechts indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Interjobs BV of indien Interjobs BV bij deze uitwisseling een gerechtvaardigd belang heeft waarbij Interjobs BV uw privacybelang altijd laat meewegen. Interjobs BV wisselt gegevens uit met de aan Interjobs BV gelieerde ondernemingen, te weten Freepack payroll en uitzend software , arbodienst, UWV en de belastingdienst.
  3. Geen commercieel gebruik Interjobs BV zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, voor zover in deze privacyverklaring niet anders is bepaald of indien u hier vooraf toestemming voor hebt gegeven. Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. Interjobs BV kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de websites of delen ervan ontzeggen. Bewaren van persoonsgegevens Interjobs BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist. Uw privacy rechten U hebt recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens.

Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. Indien u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, dan kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. U kunt uw schriftelijke verzoeken dan wel vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen via mail: privacy@interjobsholland.nl U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord. U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen aan deze privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor een update van ons privacy beleid.

Vragen

Als u nog vragen hebt over ons privacy beleid, neemt u dan contact ons op via privacy@interjobsholland.nl